Kauno marių regioninis parkas
Veiklos sritys
FACEBOOK
Veiklos sritys
1. Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Kauno marių regioninio parko grupės veiklos tikslai:
1.1. užtikrinti Kauno marių regioniniame parke esančio unikalaus Kauno marių tvenkinio kraštovaizdžio komplekso, didžiųjų atodangų, užlietų Nemuno intakų žiočių, regioninio parko kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei kultūros paveldo vertybių, iš jų – unikalaus Pažaislio vienuolyno architektūrinio komplekso bei Lietuvos liaudies buities muziejaus apsaugą;
1.2. organizuoti ir/ar vykdyti sunaikintų ir pažeistų gamtos, kultūros kompleksų bei objektų atkūrimą;
1.3. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose bei vietose, nustatytose atitinkamuose regioninio parko teritorijų planavimo dokumentuose;
1.4. vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldą bei jo apsaugą.

2. Grupė, įgyvendindama jai keliamus tikslus, atlieka šias funkcijas:
2.1. organizuoja, koordinuoja ir/ar vykdo regioninio parko kraštovaizdžio stebėseną (monitoringą) ir taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei kultūros paveldo vertybių išsaugojimu, rekreacine ir kita veikla, kaupia informaciją kraštovaizdžio kompleksų, gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugos, teritorijos rekreacinio naudojimo ir kitose srityse;
2.2. organizuoja ir/ar vykdo saugomų buveinių ir rūšių stebėseną (monitoringą) priskirtose “Natura 2000” teritorijose bei vertina saugomų buveinių ir rūšių apsaugos būklę.
2.3. organizuoja, koordinuoja ir/ar vykdo regioninio parko kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, kultūros paveldo objektų apsaugą, teritorijos ar jos atitinkamų dalių, gamtos ir kultūros paveldo objektų apsaugą, ptitaikymą lankymui, rekreacinį naudojimą, tvarkymą ir priežiūrą;
2.4. pagal kompetenciją įgyvendina regioninio parko tvarkymo plano sprendinius;
2.5. pagal kompetenciją vykdo regioninio parko kontrolę;
2.6. rengia, įgyvendina, administruoja, dalyvauja įgyvendinant ir administruojant projektus, finansuojamus įvairių fondų lėšomis;
2.7. nustatytąja tvarka dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų rengimo bei derinimo procese;
2.8. informuoja visuomenę apie regioninio parko kraštovaizdžio būklę, rengiamas programas bei taikomas apsaugos ir tvarkymo priemones, regioninio parko apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus;
2.9. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja paslaugų, susijusių su veiklos tikslų ir funkcijų įgyvendinimu, teikimą;
2.10. įstatymu nustatyta tvarka organizuoja lankytojų aptarnavimą;
2.11. teisės aktų nustatyta tvarka rengia regioninio parko strateginio planavimo dokumentus;
2.12. pagal kompetenciją vykdo planavimo ir statybos organizatoriaus (užsakovo) funkcijas, kai rengia detaliojo ir specialiojo planavimo dokumentus ir statybos projektus;
2.13. rengia ir teikia Tarnybai metinės veiklos planus ir ataskaitas, teikia pasiūlymus Tarnybai finansiniams ištekliams formuoti;
2.14. rengia pasiūlymus Tarnybai dėl teisės aktų pakeitimų, reikalingų grupės tikslams pasiekti;
2.15. teikia informaciją ir konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus, kitus fizinius ir juridinius asmenis;
2.16. organizuoja švietėjiškus, kultūrinius renginius, propaguoja ir remia krašto materialios ir dvasinės kultūros paveldą, jo apsaugą;
2.17. bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis institucijomis, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniais padaliniais, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir jos padaliniais, Valstybiniu turizmo departamentu prie Ūkio ministerijos, kitomis valstybės ir savivaldos institucijomis, taip pat vietos bendruomenėmis, visuomeninėmis organizacijomis;
2.18. pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;
2.19. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.
Kauno mariųregioninis parkas
Kauno marių regioninis parkas
Biudžetinė įstaiga, Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, Jono Biliūno g. 55, LT-29110 Anykščiai, el. p. aukstaitija@saugoma.lt, Kauno marių regioninio parko grupė, Miškininkų g. 2, Vaišvydavos k., Kauno raj., tel. +370 373 83071.
Duomenys apie Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 306108968.
Visos teisės saugomos. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.