Kauno marių regioninis parkas
VYKDANT VEIKLĄ NATURA 2000 TERITORIJOSE REIKĖS GAUTI POVEIKIO APLINKAI REIKŠMINGUMO IŠVADAS
FACEBOOK
2024-01-10
VYKDANT VEIKLĄ NATURA 2000 TERITORIJOSE REIKĖS GAUTI POVEIKIO APLINKAI REIKŠMINGUMO IŠVADAS
Jei prašant išvados bus nustatyta, kad plano, programos ar planuojamos ūkinės veiklos poveikis gali būti reikšmingas, turės būti atliekamos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, miškų savininkai ar valdytojai privalės jas atlikti.

Poveikio aplinkai reikšmingumo vertinimas atliekamas LR Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakyme Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Jeigu išvadose bus nustatyta, kad miškotvarkos projektas ir planuojama ūkinė veikla darys reikšmingą poveikį „Natura 2000“ teritorijai, turės būti atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV), kaip nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarime Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“arba poveikio aplinkai vertinimas (PAV), kaip nurodyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakyme Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Bendruoju atveju pareiškėjas, siekiantis įvertinti dokumento, kuriuo numatoma vykdyti miškų ūkio veiklą ir kuris detalizuoja visas konkrečias ūkines priemones, nurodo konkrečias jų vykdymo vietas ir sąlygas, pildo Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo 3 priede nustatytą formą ir pateikia saugomos teritorijos direkcijai.

Jeigu dokumentas, kuriuo numatoma vykdyti miškų ūkio veiklą, nedetalizuoja ūkinių priemonių, nenurodo konkrečių jų vykdymo vietų ir sąlygų (pvz., valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektas), detalizavimas įvyks kitais dokumentais, pareiškėjas pildo Poveikio reikšmingumo tvarkos aprašo 1 priedą ir pateikia jį Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos.

Atsižvelgiant į nacionalinę teisės aktų saugomų teritorijų ir miškų ūkio srityse specifiką, veiklos planavimo dokumentų rūšis, pavyzdžiais, kai dokumentų įgyvendinimo poveikio vertinti neprivaloma laikytina:

- leidimas kirsti mišką, kuriuo įgyvendinamas „Natura 2000“ teritorijos gamtotvarkos planas;

- privačios miško valdos miškotvarkos projektas, parengtas siekiant tik patvirtinti duomenis, reikalingus apskaičiuoti kompensaciją privataus miško savininkui už saugomoje teritorijoje nustatytus veiklos apribojimus;

- leidimas miškui kirsti, kuriuo prašoma leisti iškirsti tik sanitariniu požiūriu pavojingus medžius ir kitų ūkinių komercinių tikslų nesiekiama, t. y. imamasi būtinų priemonių siekiant apsaugoti esminį saugomų miškų aplinkos komponentą – medyną nuo pavojingų miško kenkėjų pavojaus.

Taip pat reikšmingumo neprivaloma vertinti tų dokumentų, kuriais numatoma vykdyti miškų ūkio veiklą teritorijose, nepatenkančiose į „Natura 2000“ teritorijas arba jų artimą aplinką.

Aplinkos ministerija atlieka teisės aktų, nustatančių miškotvarkos projektų rengimą ir tvirtinimą, leidimų kirsti mišką išdavimą, taip pat planų, programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo peržiūrą ir parengs teisėkūros pasiūlymus, kad 2023 m. gruodžio 6 d. nutarties įgyvendinimas būtų sklandesnis.
 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos informacija
Kauno mariųregioninis parkas
Kauno marių regioninis parkas
Biudžetinė įstaiga, Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, Jono Biliūno g. 55, LT-29110 Anykščiai, el. p. aukstaitija@saugoma.lt, Kauno marių regioninio parko grupė, Miškininkų g. 2, Vaišvydavos k., Kauno raj., tel. +370 373 83071.
Duomenys apie Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 306108968.
Visos teisės saugomos. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.